Tarikh: 11 Jan 2020
Tempat: Dewan Suarah Samarahan